Zhongli - Fanart

Zhongli from the game Genshin Impact.
Personal fan art drawn for fun.